Biogass Østfold 2015 går over i en ny fase i 2014

Prosjektet Biogass Østfold 2015 startet i september 2010. Per Even Vidnes ble engasjert som prosjektleder for perioden fram til årsskiftet 2013/2014. Han takker hermed for det gode samarbeidet med et stort antall nettverksdeltakere, politikere og andre aktører i inn- og utland. Nå overtar Østfold fylkeskommune ved Hilde Brandsrud stafettpinnen. Hun arbeider for tiden (mars -14) med utformingen av mål og strategier for fylkets biogassatsing videre. Hun er seksjonssjef for Klima, vann og landbruk, og kan nås her på e-posthilbra (at) ostfoldfk.no.

Nye rapporter fra Biogass Østfold 2015

Av interesse for bønder og biogassanlegg som vurderer å tegne avtaler om levering av husdyrgjødsel og biogjødsel/biorest, har vi laget et notat med vedlegg som kan være av interesse, se notatet her.

Det finnes i dag 5 biogassanlegg ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold. Disse bruker gassenergien til varme og/eller elektrisitet for internt formål. Ett av anleggene oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet. Biogass Østfold har tatt utgangspunkt i de 9 største avløpsrenseanleggene og gjort en forstudie på mulighetene for økt produksjon av biogass, og oppgradering til drivstoffkvalitet. Rapporten kan leses her.

Innføre kildesortering av matavfall?

Biogass Østfold 2015 har utarbeidet en veileder for kommuner som vurderer å innføre kildesortering av matavfall fra husholdningene.

I veilederen kan kommunene finne grunnlagsinformasjon om hvorfor starte med innsamling, og hvordan planlegge innsamlingen av matavfall fra husholdninger. Det er 8 Østfoldkommuner som ikke har innført kildesorteringsordning for matavfall for sine innbyggere, og i disse kommunene bor 71 % av østfoldingene.

Du finner veilederen her:  Innføring av kildesortering for matavfall fra husholdningene – En veileder for kommunene

Freelance PHP Developer