Nettverkene

Nettverkene er prosjektets nøkkel til en realisering av Østfolds biogassressurser, og de skal danne et grunnlag for en praktisk samarbeidsform som sikrer prosjektets gjennomføring. Hvert nettverk sitter på mye kompetanse innen sitt område, og det er viktig at utfordringer blir kommunisert tydelig mellom nettverkene, slik at man kan komme fram til solide løsninger. For eksempel er det godt kjent at bioresten kan nyttes som gjødsel, gjerne som erstatning for kunstgjødsel. Dette er likevel ikke rett frem å spre biorest på jordet, gårdbrukeren må kanskje anskaffe nytt spredeutstyr, eller det er utfordringer knyttet til logistikk. Dermed må gårdbrukerens behov kommuniseres tydelig til de andre nettverkene, slik at behovene tas i betraktning, og man får en løsning som alle er tjent med. Praktiske samarbeidsformer kan for eksempel være:

  • Å legge til rette for at den enkelte kommune eller bonde eller bedrift kan inngå en intensjonsavtale med en investor eller et forpliktende prosjekt på levering av råvare (organisk avfall, gjødsel), og mottak av biorest til erstatning av kunstgjødsel på landbruksarealer
  • Avtaler med aktører i transportbransjen om bruk av biogass som drivstoff, til erstatning for bruk av fossilt drivstoff, og ved avtaler med naturgassleverandører for å sikre leveransesikkerhet av gass
  • Å finne god eierskapsstruktur og lokaliseringsalternativ for nye forbehandlings- og biogassanlegg samt råvare-, biorest- og gassutnyttelse/-lager, både lokale løsninger og industrielle storanlegg

Nettverkene er tenkt å arbeide selvstendig under en felles prosjektledelse og styring. I løpet av prosjektets gang vil det arrangeres samlinger for hvert nettverk så vel som nettverkene i plenum. Det vil også arrangeres befaringer til eksisterende biogassanlegg, og suppleres med andre aktiviteter som kan føre til at prosjektets målsetninger blir oppnådd – å bidra til å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig utnyttelse av ressursene i gjødsel og våtorganisk avfall i Østfold.

Freelance PHP Developer