Varmtvann, elektrisitet

Biogassen har et metaninnhold på over 60% når den kommer ut av anlegget. Den kan brukes til å produsere varmtvann og elektrisitet.Biogassen består hovedsakelig av metan (over 60 %), resten er karbondioksid og diverse andre gasser. Den kan forbrennes i en gasskjel og gi varmtvann, eller i en gassmotor med generator, og gi både elektrisitet og varmtvann. Energipotensialet i biogassen utnyttes best både økonomisk og miljømessig dersom forbruket av varme eller elektrisitet det meste av året er større enn det biogassanlegget kan produsere. Biogassproduksjonen vil være relativt konstant gjennom året. Biogassenergi som går til produksjon av varmtvann og elektrisitet vil konkurrere prismessig med andre bioenergikilder som flis, ved, pellets etc.

Aktører

Mosseporten miljøenergi produserer varme og strøm fra deponigass. Tomb gårdsanlegg produserer varme til eget bruk (se “Husdyrgjøldsel, landbruksavfall”).  Bodal renseanlegg i Rakkestad bruker biogass fra slam til å produsere varme til eget bruk (bygninger og drift). FREVAR produserer biogass fra avløpsslam, der noe varmeproduksjon går til internt bruk, noe går til strømproduksjon og noe går til oppgraderingsanlegget til Fredrikstad Biogas AS.

Mosseporten Miljøenergi AS samlet opp 75% av de ca 5 mill Nm3 gass (ca 40 % metaninnhold) som dannes i deponiet hvert år . Gassen brukes til å produsere varme og strøm. Varmen leveres i fjernvarmenett til blant annet sykehus, sykehjem og borettslag.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer