Husdyrgjødsel, landbruksavfall

Husdyrgjødsel og annet organisk landbruksavfall er godt egnet til produksjon av biogass og biogjødsel. Tilsetning av for eksempel våtorganisk avfall fra husholdninger øker biogassproduksjonen vesentlig.Aktuelle leverandører av husdyrgjødsel er først og fremst gårdsbruk med storfe, gris og fjørfe, da disse gjerne har store volum gjødsel. Gårdsbruk med hesteoppdrett kan også være aktuelt. Landbruksavfall kan være rester av potetplanter, kapp fra kornproduksjon, gress/høy som ikke kan brukes til dyrefor, samt annet overskudd av organisk materiale. Av de 5,5 TWh biogass som potensielt kan utnyttes i Norge, er ca 45 % bereknet å komme direkte fra landbruket. I Østfold er det teoretiske potensialet for husdyrgjødsel mye høyere, ca 80 % av total, da Østfold har mange store gårder med husdyrhold.

Aktører

Aktuelle leverandører av husdyrgjødsel er først og fremst gårdsbruk med storfe, gris og fjørfe, da disse gjerne har store volum gjødsel. Gårdsbruk med hesteoppdrett kan også være aktuelt. Landbruksavfall kan være rester av potetplanter, kapp fra kornproduksjon, gress/høy som ikke kan brukes til dyrefor, samt annet overskudd av organisk materiale. Av de 5 TWh biogass som potensielt kan utnyttes i Norge, er ca 50% bereknet å komme direkte fra landbruket.

Tomb jordbruksskole bruker per i dag husdyrgjødsel fra eget gårdsbruk til å produsere biogass.  Det blir i tillegg levert biomasse fra behandlet næringsmiddelavfall fra Østfold og Follo Miljø. Biogassen brukes til varmeproduksjon (ca 600 MWh/år) for oppvarming av skolens internat og driftsbygninger. FREVAR (Fredrikstad vann- avløps- og renovasjonsforetak) skal fra 2012 produsere biogass på landbruksavfall fra korn- og grønnsaksproduksjon.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer