Biogjødsel til landbruk

Bioresten er den massen som gjenstår når biogassen er produsert fra substratet.  Flytende biorest kan benyttes som gjødsel i landbruket i stedet for mineralgjødsel.Bioresten er organisk materiale som det ikke er lov å deponere, og for et biogassanlegg er det viktig å finne den beste måten å håndtere bioresten på. Bioresten fra en våt biogassprosess er i flytende form. Flytende biorest er rik på nitrogen og andre plantenæringsstoffer og egner seg godt som gjødsel uten videre behandling. Renheten på bioresten er avgjørende for hva den kan benyttes til. Dette bestemmes av hvilke avfallstyper som mates inn i biogassanlegget, og reguleres gjennom gjødselvareforskriften.  Mens biorest fra matavfall og husdyrgjødsel normalt tillates benyttet som gjødsel direkte på landbruksarealer, tillates det vanligvis ikke å benytte biorest fra kloakkslam til dette formålet. Å benytte flytende biorest som biogjødsel til landbruk gir en ekstra miljøgevinst fordi en kan unngå å bruke mineralgjødsel og fordi en lukker materialstrømmene i landbruket.

Aktører

Tomb Jordbruksskole bruker i dag ubehandlet, næringsrikt biogjødsel på sine jordbruksareler. FREVAR vil levere ubehandlet biogjødsel til gårdbrukere på Selbakk og Skjeberg når biogassproduksjon av matavfall kommer i gang i 2012.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer